It-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija

  8 TA’ DIĊEMBRU : IT-TNISSIL BLA TEBGĦA TAL-VERĠNI MQADDSA MARIJA Il-festa solenni tat-tnissil bla tebgħa tal-Madonna tiġi disa’ xhur qabel il-festa tat-twelid tagħha fit-8 ta’ Settembru. Alla l-Imbierek kien wiegħed lis-serp tal-Ġenesi li għad tqum gwerra bejn nisel il-mara u bejnu. Nisel il-Mara hu l-Messija Ġesù. It-tnissil bla tebgħa tad-dnub oriġinali kien grazzja li ngħata …

Advertisements

Sant’Ambroġ

7 TA’ DIĊEMBRU : SANT’AMBROĠ SANT’AMBROĠ : Isqof u Duttur tal-Knisja: 340? – 397 Sant’Ambroġ twieled fil-Ġermanja, minn familja aristokratika Rumana.  Wara l-mewt ta’ missieru, ommu flimkien mat-tlett itfal li kellha, reġgħet lura f’Ruma. Huwa rċieva edukazzjoni tajba mingħand ommu u mingħand oħtu Santa Marċellina.  Meta kellu madwar 28 sena sar avukat tajjeb u kiseb isem kbir …

30 ta’ Novembru: Sant’ Andrija

SANT' ANDRIJA APPOSTLU: L-EWWEL SEKLU 30 TA' NOVEMBRU Sant’Andrija kien sajjied minn Betsajda.  Għall-ewwel kien dixxiplu ta’ San Ġwann il-Battista. Meta kien ma’ dixxiplu ieħor, mar ħdejn Ġesù, u staqsieh fejn joqgħod, u Ġesù qallu: “Ejja, u ara”. L-għada lil ħuh, Xmun, qallu: “Sibna l-Messija”, u ħadu għand Ġesù.  Hekk iż-żewġt aħwa saru dixxipli ta’ Ġesù. …

21 ta’ Novembru: Il-Preżentazzjoni tal-Verġni Mqaddsa Marija

IL-PREŻENTAZZJONI TAL-VERĠNI MQADDSA MARIJA 21 TA' NOVEMBRU Din il-festa tfakkar il-jum tal-konsagrazzjoni (fis-sena 543) tal-knisja ta’ Santa Marija mibnija qrib it-tempju f’Ġerusalemm.  Permezz ta’ din il-festa aħna niċċelebraw il-“konsagrazzjoni” ta’ Marija lil Alla. Minn ċkunitha Marija tat lilha nnifisha kollha kemm hi lil Alla, imqanqla mill-Ispirtu s-Santu li mlieha bil-grazzja tiegħu fit-tnissil tagħha bla tebgħa. …

18 ta’ Novembru: Id-Dedikazzjoni tal-Bażiliki ta’ San Pietru u ta’ San Pawl

ID-DEDIKAZZJONI TAL-BAŻILIKI TA' SAN PIETRU U TA' SAN PAWL Fis-sena 326, Kostantinu l-Kbir bena knisja flok il-kappella li kien hemm fuq il-qabar ta’ San Pietru. Biż-żmien din il-knisja saret żgħira, u fl-1506, il-Papa ta’ dak iż-żmien beda jibni l-Bażilika li hemm illum, magħrufa bħala” Il-Vatikan”. Il-martirju ta’ San Pawl ġara ftit kilometri ’l bogħod minn dak …

17 ta’ Novembru: Santa Eliżabetta tal-Ungerija

SANTA ELIZABETTA TAL-UNGERIJA 1207 - 1231 PATRUNA TAL-ISTITUZZJONIJIET TAL-KARITA' TAL-KNISJA Fil-ħajja qasira tagħha, 24 sena, Santa Eliżabetta spikkat fl-imħabba kbira li kellha lejn il-foqra u lejn il-morda. Hija kienet bint ir-Re Indrì II tal-Ungerija, u r-Reġina Ġertrude ta’ Merano, għalhekk trabbiet f’ħafna kumdità. Matul is-sitt snin taż-żwieġ tagħha u bl-għajnuna ta’ żewġha, bniet sptar ħdejn …

11 ta’ Novembru: San Martin ta’ Tours

SAN MARTIN TA' TOURS ISQOF: 316 - 397 San Martin twieled minn ġenituri pagani  l-Ungerija, fejn missieru kien fizzjal fl-Armata Rumana. Ta’ ħmistax-il sena, daħal fl-Armata Rumana, u wara ntbagħat Franza.  Hawn iltaqa’ ma’ wieħed fqir, li kien qed iterter bil-bard, ġietu ħniena minnu, qabad il-mantell li kellu fuqu qasmu fi tnejn u tah biċċa.  …

9 ta’ Novembru: Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran

ID-DEDIKAZZJONI TAL-BAŻILIKA TAL-LATERAN 9 TA' NOVEMBRU Fil-bidu tal-Knisja l-qima kienet issir f’xi dar privata, u fi żmien il-persekuzzjonijiet ġol-katakombi jew ċimiterji, li l-liġi ta’ Ruma kienet tipproteġi.  Aktar tard kienu jintużaw postijiet bħala knejjes, u fil-bidu tar-raba’ seklu kien hemm diġa’ xi erbgħin knisja. Il-liturġija tallum tippreżentalna lill-Bażilka tal-Lateran f’Ruma bħala l-Knisja Omm. Il-Knisja tal-ġebel …

4 ta’ Novembru: San Karlu Borromeo

SAN KARLU BORROMEO ISQOF: 1538 - 1584 San Karlu twieled f’familja nobbli u aristokratika f’Arona, fl-Italja.  Meta kellu disa’ snin tilef ’l ommu. Kien intelliġenti ħafna u ta’ 21 sena laħaq avukat fil-Liġi Ċivili u fil-Liġi Kanonika. Aktar tard kien maħtur Kardinal-Arċisqof ta’ Milan. Hemmhekk huwa ntefa’ b’ruħu u b’ġismu fix-xogħol enormi li kellu mas-600,000 ruħ …

3 ta’ Novembru: San Martin de Porres

SAN MARTIN DE PORRES RELIĠJUŻ: 1579 - 1639 San Martin twieled fid-9 ta’ Novembru, f’Lima, il-Perù, fl-istess belt u l-istess żmien ta’ Santa Roża ta’ Lima.  It-tnejn kienu ħbieb ħafna u t-tnejn saru reliġjużi Dumnikani. Martin kien it-tifel ta’ sinjur kbir Spanjol u ta’ mara fqira sewda.  Meta twieled missieru ma riedx jaf bih, għalhekk …