18 ta’ Ottubru: San Luqa

18 TA’ OTTUBRU SAN LUQA Evanġelista: L-ewwel Seklu San Luqa kien minn Antjokja, belt ewlenija tas-Sirja.  Hu kien ta’ razza u kultura Griega. Kien tabib, infatti San Pawl sejjaħlu “Luqa, l-għażiż tabib” (Kolossin: 4:14). San Pawl ħadu miegħu fit-tieni u fit-tielet vjaġġi tiegħu.  Luqa kien ma San Pawl fin-nawfraġju tiegħu f’Malta kif ukoll fl-aħħar priġunerija …

Advertisements

15 ta’ Ottubru: Santa Tereza ta’ Avila

15 TA’ OTTUBRU SANTA TEREŻA TA’ AVILA Duttur tal-Knisja: 1515 – 1582  Santa Teresa twieldet f’Avila, Spanja, għand familja sinjura. Meta kellha seba’ snin, hi u ħuha iżgħar minnha, wara li qraw xi ħajjiet ta’ qaddisin martri, ġiethom f’moħħhom li jmorru għall-Missjoni biex imutu martri, iżda ma laħqux tbiegħdu wisq mid-dar meta ltaqgħu ma’ zijuhom u …

7 ta’ Ottubru: Il-Vergni Mqaddsa Marija tar-Ruzarju

7 TA’ OTTUBRU IL-VERĠNI MQADDSA MARIJA TAR-RUŻARJU Fis-7 ta’ Ottubru 1571, il-flotta navali tal-Insara għamlet rebħa kbira kontra t-Torok, f’Lepanto. L-Insara attribwew din ir-rebħa kbira lill-għajnuna li l-Madonna tathom wara li daru lejha bit-talb tar-rużarju. Ir-reċita tar-Rużarju tgħinna nimmeditaw il-misteri fil-ħajja ta’ Sidna Ġesù Kristu f’għaqda ma’ Marija li kienet hekk qrib tiegħu f’ħajtu, fil-passjoni …

4 ta’ Ottubru: San Frangisk ta’ Assisi

4 TA' OTTUBRU SAN FRANĠISK TA’ ASSISI Djaknu: 1182 – 1226 Fost il-qaddisin kollha, l-aktar wieħed li jitqies li jixbah lil Kristu hu San Franġisk t’Assisi għaliex kellu l-istess pjagi ta’ Kristu msallab. Imma San Franġisk jixbhu fuq kollox għaliex għex il-Vanġelu ta’ Kristu. Huwa l-Fundatur ta’ tliet Ordnijiet Reliġjużi li xterdu ħafna. Fl-1212, bil-għajnuna …

It-2 ta’ Ottubru: L-Angli Kustodji Mqaddsa

2 TA' OTTUBRU L-ANĠLI KUSTODJI MQADDSA Il-Knisja tgħallimna li l-anġli kienu l-ewwel ħolqien ta’ Alla, kreaturi spiritwali. L-Iskrittura tagħtina ħjiel li lil kull bniedem li jidħol f’din id-dinja, Alla jassenjalu anġlu kustodju biex jieħu ħsiebu. “Hu jibgħatlek l-anġli tiegħu, u jħarsuk fi triqatek kollha” (Salm 91:11).   (free to share and use) Talba Lill-Anġlu li jħarisna:  …

L-1 ta’ Ottubru: Santa Tereza tal-Bambin Gesu’

1 TA’ OTTUBRU SANTA TEREŻA TAL-BAMBIN ĠESÙ : 1873 – 1897 Patruna tal-Missjonijiet Tereża twieldet f’Alencon, Franza.  Hija magħrufa ukoll bħala Santa Tereża ta’ Lisieux. Kienet l-iżgħar fost disat’aħwa, erbgħa minnhom mietu żgħar, il-ħamsa l-oħra li kienu bniet, daħlu sorijiet. Meta kellha erba’ snin u nofs tilfet ’l ommha. Hija għexet ħajja ta’ talb, u …

29 Settembru: L-Arkangli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel

29 TA’ SETTEMBRU        L-ARKANĠLI MQADDSA, MIKIEL, GABRIJEL U RAFEL L-Iskrittura titkellem mill-anġli bħala l-ministri ta’ Alla li jwasslu l-messaġġi tiegħu lill-bnedmin. San Mikiel : L-isem Mikiel ifisser: “Min hu bħal Alla”.  Sa minn żmien l-appostli, San Mikiel inħatar bħala l-Patrun u l-Protettur tal-Knisja. Gabrijel ifisser “Alla wera lilu nnifsu l-Qawwi”.  Fl-Iskrittura nsibu ismu meta ħabbar …

San Benedittu

11 TA’ LULJU SAN BENEDITTU Abbati: 480 - 547 Patrun protettur tal-Ewropa u tal-istudenti San Benedittu twieled f’Norcia, l-Italja, minn familja sinjura ħafna, u aktarx li kien tewmi ma’ oħtu, Santa Skolastika. Huwa mar jistudja f’Ruma, iżda malajr ħalla kollox u mar jgħix waħdu f’ħajja ta’ ġabra u talb fuq l-għoljiet ta’ Sabina, xi 65 km …

Santa Marija Goretti

6 TA’ LULJU SANTA MARIJA GORETTI Verġni u Martri: 1890 - 1902 English version below, just click on the link provided. Santa Marija Goretti twieldet f’Corinaldo, l-Italja, it-tielet fost sebat itfal ta’ familja fqira. Tgħallmet il-katekiżmu mingħand   ommha li kienet tafu bl-amment għax qatt ma kienet marret skola. Missierha miet meta kellha għaxar snin. Żagħżugħ ta’ tmintax-il …

San Tumas

3 TA’ LULJU SAN TUMAS Appostlu: L-Ewwel Seklu San Tumas kien Lhudi. Ġesù sejjaħlu biex ikun wieħed mit-tnax-il appostlu. Kien Tumas li qal lill-appostli ”Jekk ma narax f’idejh sinjal l-imsiemer u ndaħħal sebgħi fil-marki tal-imsiemer u idi f’ġenbu, ma nemminx”.  Imbagħad ġimgħa wara Ħadd il-Għid meta Ġesù dehrilhom u Tumas kien magħhom, Ġesù stieden lil Tumas biex …